MIKS ON TARVIS METS INVENTEERIDA?

Meie aitame Sul oma metsa majandada

Metsainventeerimine annab maaomanikule hea ülevaate metsa tagavarade suurusest, seisundist ja väärtusest. Mets tuleb inventeerida, kui on plaanis teostada metsakasvatuslikke või -majanduslikke töid. Istutustööde, kultuurihoolduse, valgustustööde jaoks ei ole küll kehtivate inventeerimisandmete olemasolu vajalik, aga kui on soov taotleda nimetatud töödele toetust, siis on kehtivate metsaandmete olemasolu nõutud. Samuti on kehtivate inventeerimisandmete olemasolu vajalik hooldus- ja uuendusraiete teostamiseks selleks, et esitada esmalt planeeritud tööde kohta metsateatis ning hiljem metsast hangitud puitu müüa. Inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat, raiet lubav metsateatis üks aasta. Inventeerimisandmete olemasolu ei ole vajalik ning metsateatist ei pea esitama, kui aastane väljaraiutud puidukogus jääb alla 20 tihumeetri kinnistu kohta.

MILLISTEST NÄITAJATEST KOOSNEB METSAINVENTUUR?

Metsainventuur hõlmab endas metsa jaotamist eraldisteks vastavalt puistu vanuseklassile ja liigilisele koosseisule. Iga eraldise kohta esitatakse detailne kirjeldus puistus kasvavatest puuliikidest, nende vanusetest, kõrgustest, läbimõõtudest. Lisaks kirjeldatakse järelkasvu, alusmetsa ja kahjustusi. Kogutud andmetest selgub metsaeraldise tagavara ja aastane juurdekasv.

Metsaeraldise takseerandmete näide

metsamajandamiskava ehk metsamajanduskava näidis

Antud eraldise pindala on 2,27 hektarit ning puistu asub jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Esimene rinne koosneb viiest puuliigist: kask, kuusk, sanglepp, haab ja mänd, mis on peamiselt seemnetekkeline. Peapuuliik ehk enamuspuuliik, mida on puistus enim on kask. Puistu I rinne on valdavalt 80-90 aasta vanune, 24-29 meetri kõrgune ning puude rinnasdiameeter on 24-36 sentimeetrit. Eraldis kuulub I boniteeti ning aastane juurdekasv on 4 tihumeetrit hektari kohta. Eraldise kogutagavara on 711 tihumeetrit.

Metsakinnistu takseerandmetest selgub veel, et nii I kui ka II rinde kuuske on kahjustatud ulukite poolt 15% ulatuses. Puistu arenguklass on küps mets, mis tähendab, et antud eraldisel võib teostada uuendusraiet, aga kuna puistu kuulub kaitseala piiranguvööndisse, siis võib seal teostada uuendusraietest ainult turberaiet, millega tohib viia puistu täiuse esimese raiejärguga 50%-ni. Mets on inventeeritud 2019.aastal ning andmed kehtivad 2029nda aastani.

Pärast metsaandmete kogumist toimub andmete vormistamine ja kaardite loomine, mis saadetakse Keskkonnaagentuurile kontrollimiseks ning pärast kinnitamist ilmuvad need metsaregistri portaali.

MIS SEADUS ON METSAANDMETE KOGUMISE ALUSEKS?

Metsaseadus reguleerib metsanduse üldiseid põhimõtteid. Taksaatorid jälgivad metsaandmete kogumisel Keskkonnaministri poolt väljastatud Metsa korraldamise juhendit ja selle lisasid, mis on kättesaadav riigiteataja portaalis.

MIS ON METSAMAJANDAMISKAVA?

Metsamajandamiskava on kõnepruugis tuntud ka kui metsakava, raiekava või raieplaan. Metsamajandamiskava koostatakse ainult juhul, kui maaomanik seda soovib, sest kava olemasolu ei ole kohustuslik, küll aga annab see hea ülevaate metsavarude ja kitsenduste kohta. Metsamajandamiskava aluseks on taksaatori poolt kogutud inventeerimisandmed, mille tulemuste põhjal koostatakse koondtabelid ja teemakaardid. Lisaks andmete analüüsimisele antakse soovitused erinevate metsamajandamistööde läbiviimiseks vastavalt puistu arenguklassile ja iseärastustele järgnevaks 10 aastaks.

MIS PEATÜKKIDEST KOOSNEB METSAMAJANDAMISKAVA?

  • Tiitelleht
  • Metsamaa plaan
  • Metsa takseerkirjeldus
  • Metsa iseloomustavad koondtabelid
  • Raiete ja uuendamisvõtete nimekirjad ja iseloomustavad tabelid

Metsa iseloomustavad koondtabelid kirjeldavad metsa olulisemaid takseertunnuste jagunemist näiteks hektaritagavara, aastase juurdekasvu, boniteedi, arenguklasside, kasvukohatüüpide lõikes.

metsamajandamiskavad

Näide koondtabelist tagavara jagunemise arenguklasside ja puuliikide kaupa. Antud tabelist selgub, et kinnistul olev mets on valdavalt küpses arenguklassis. Küpsete metsade tagavara on kokku 10 859 tihumeetrit, millest suurima tagavara moodustub kask, 5 478 tihumeetrit.

Metsakaart, metsa kaart, metsa kaardi näidis

Antud ortofotol näeme kinnistut lennukilt pildistatuna. Visuaalselt oskame teha üldistusi, kas tegemist on lehtpuu puistutega (kollaka tooniga metsaosad) või okaspuu puistuga (rohelise tooniga metsaosad). Samuti tajume kõrgusi. Kuna antud kinnistu asub rabasaarel, siis on tulevikus selle majandamine keerukas pika väljaveotee ja raba pinnase olemasolu tõttu.

Teemakaardid aitavad visuaalset paremini mõista puistu plaani määratud parameetrite suhtes.

Puistukaart, puistu ehk metsa kaart

Antud kaardil näeme jaotust peapuuliikide alusel, mis annab hea ülevaate kinnistul kasvavatest puuliikidest.

KES TEOSTAB METSAHINDAMIST?

Metsahindamist tohib teostada ainult metsakorraldusettevõte, kellele on väljastatud vastav tegevusluba. Metsas hindamisega tegeleva taksaatori kutsetunnustus peab olema leitav Kutsekoja registrist.

KUS MA SAAN ENDA KINNISTU KOHTA
KÄIVAID INVENTEERIMISANDMEID
NÄHA?

Pärast Keskkonnaagentuuri kinnitust ilmuvad metsa inventeerimisandmed metsaportaali . Ainult metsamaaomanik näeb sisselogides täielikult oma metsa kohta käivaid andmeid. Teised kasutajad näevad Teie kinnistu kohta käivat informatsiooni vaid osaliselt.

Metsaeraldise andmete vaade võõrale:

metsamajandamiskava takseerkirjeldus, takseerkirjeldus avalik

Metsaeraldise andmete vaade metsaomanikule:

metsamajanduskava takseerkirjelduse vaade metsakinnistu omanikule

KAS JA MILLAL SAAB TAOTLEDA TOETUST METSAMAJANDAMISKAVA KOHTA?

Metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava kohta saab taotleda toetust üks kord kümne aasta jooksul. Maaomanikul on võimalik toetust küsida ainult metsaühistu kaudu ning toetatav summa on 10 eurot metsamaa hektari kohta. Käesoleval aastal tuleb metsa inventeerimise kohta esitatada taotlus hiljemalt 16.12.2019.

KUI PALJU MAKSAB METSAMAJANDAMISKAVA koostamine?

Metsahindamise teenustöö hind sõltub metsamaa suurusest ja asukohast ning sellest, kui kiire on maaomanikul tellimustööga. Kindlasti peab arvestama asjaoluga, et takseerandmete kogumine ja vormistamine võib võtta aega mõni päev, aga andmete kinnitamine Keskkonnaagentuuri poolt võib võtta kuni 30 päeva. Kui on plaanis alustada lähiajal metsamajandamistöödega, tuleks kava tellimise peale mõelda aegsasti!

Metsamaa hindamistööd ja metsamajandamiskava koostamine taksaatori poolt maksab ca 16 eur/ha, kiirtöö 26 eur/ha (hinnale lisandub käibemaks). Huvi korral, lugege ka meie kokkuvõtet metsamajandusest ning muid metsandusteemalisi kokkuvõtteid kus on välja toodud kõik metsaomanikule vajalikud viited ning soovitused. Koostame Teile meeleldi metsamajandamiskava ning nõustame metsamajanduslike tööde planeerimisel ja vajadusel aitame ka teostamisel. Võtke meiega ühendust läbi kontaktivormi.

Metsamaa ost ja müük